.

.

Budaya Jawa Tradisi Ngijing


PROSESI NGIJING: Salah siji  adat Jawa Ngijing,  ning pasareyan Lojajar, 
Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Selasa 8/7/2014.  
Frans Edi.

Tulisan Versi Nganggo Bahahasa Jawa

Kebudayaan Jawa ngrupakne salah siji unsur kebudayaan nasional sing nduweni fundamental sing kuwat banget ning masyarakat, khususe  masyarakat Jawa lan masyarakat Indonesia umumme. Amarga suku Jawa ngrupakne suku sing paling gedhe neng Indonesia, dadine budaya Jawa ning perkembanganne nduweni daya dukung sing luwih dhuwur.
Kebudayaan Jawa bisa diomongke dadi salah siji tiang kebudayaan nasional. Disadari utawa ora, sistem nilai sing berlaku ning masyarakat, akeh didominasi saka nilai  moral ing  kebudayaan Jawa, dadine upadi nglestarikan budaya Jawa dilakoke nganggo berbagai cara supaya  ora ditinggalake karo masyarakat Jawa dhewe.
Ning sejarahe, perkembangan kebudayaan  masyarakat Jawa ngalami akulturasi karo macem-macem bentuk kultur sing ono. Merga seko kuwi corak lan bentuke
diwarnai karo  macem-macem unsur budaya sing  beda-beda.
Setiap masyarakat Jawa duweni kebudayaan sing beda. Amergo kahanan  kondisi sosial budaya masyarakat siji lan sinjine beda. Salah siji unsur budaya Jawa sing paling menonjol yaiku adat istiadat utawa tradisi kejawen.
Hasil pamikiran, cipta lan karya manusia ngrupakne  kebudayaan sing berkembang nang masyarakat, pikiran lan perbuatan sing dilakuke karo manusia secara terus-terusan  nang akhire dadi siji tradisi. Tradisi ngrupakne  proses situasi kemasyarakatan sing ning jero unsur-unsur saka warisan kebudayaan lan dipindahkan ska  generasi ke generasi. Ning kalangan masyarakat Jawa ana pangandel anane hubungan sing becik banget antara manusia lan sing gaib. Sarehdene kuwi butuh dilakoke macem-macem ritual sakral. Geertz nuturke menawa hubungan manusia karo sing gaib jero dimensi kuripan klebu cabang kebudayaan.
           Kaya sing isih
dianakne karo masyarakatJawa yakni ning dusun Ngentak ,Sinduharjo, Ngaglik Sleman Yogyakarta, dekne kabeh nganaake upacara tradisi Ngijing nang Upacara Selametan Nyewu. Tradisi iki ngrupakne implementasi pangandel dekne kabeh arep anane hubungan sing becik antara manusia karo sing gaib. Tradisi iki wis suwe ana bahkan tekan sakiki isih tetap dilakoke. Tradisi Ngijing ngrupakne salah siji jenis kebudayaan lokal tradisional wong Jawa. Karo mangkana tradisi Ngijing bisa diklasifikasikan dadi kebudayaan Jawa.
           Ngijing asale saka tembung kijing (nisan), lagekne ngijing artine masang kijing (nisan). Tradisi Ngijing pas upacara Selametan Nyewu ngrupakne salah siji bentuk upacara tradisi sing diwariske leluhur. Upacara kuwi dianakne ning pasareyan sapanggon.
Pelaksanaan tradisi Ngijing iki ngrupakne simbol ketaatan karo tradisi leluhur dadi panerus tradisi sing tau ono. 

Versi Tulisan Bahasa Indonesia


Kebudayaan Jawa merupakan salah satu unsur kebudyaan nasional yang mempunyai  fundamental yang sangat kuat di masyarakat, khususnya masyarakat Jawa dan masyarakat Indonesia umumnya. Karena suku Jawa merupakan suku yang paling luas yang di Indonesia.
Kebudayaan Jawa biasa dikatakan  jadi salah satu tiang kebudayaan nasional. Disadari atau tidak, sistem nilai yang berlaku di masyarakat, banyak didominasi dari nilai moral di kebudayaan Jawa, jadinya upaya untuk melestarikan budaya Jawa dilakukandengan berbagai cara supaya tidak ketinggalan sama masyarakat Jawa sendiri.
Tapi sejarahnya, perkembangan di masyarakat Jawa mengalami akulturasi dan macem-macem bentuk kultur yang ada. Oleh karena itu corak dan bentuknya diwarnai oleh berbagai unsur budaya yang bermacam-macam. Setiap masyarakat Jawa memiliki kebudayaan yang berbeda. Hal ini dikarenakan oleh kondisi sosial budaya masyarakat antara yang satu dengan yang lain berbeda. Salah satu unsur budaya Jawa yang menonjol adalah adat istiadat atau tradisi kejawen.
Hasil pemikiran, cipta dan karya manusia merupakan kebudayaan yang berkembang pada masyarakat, pikiran dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara terus menerus pada akhirnya menjadi sebuah tradisi. Tradisi merupakan   proses situasi kemasyarakatan yang di dalamnya unsur-unsur dari warisan kebudayaan dan dipindahkan dari generasi ke generasi. Di kalangan masyarakat Jawa terdapat kepercayaan adanya hubungan yang sangat baik antara manusia dan yang gaib. Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai ritual sakral. Geertz menuturkan bahwa hubungan manusia dengan yang gaib dalam dimensi kehidupan termasuk cabang kebudayaan.
 Seperti yang masih dilakukan oleh masyarakat Jawa yakni dusun Ngentak ,Sinduharjo, Ngaglik Sleman Yogyakarta, mereka mengadakan upacara tradisi Ngijing pada Upacara Selametan Nyewu. Tradisi ini merupakan implementasi kepercayaan mereka akan adanya hubungan yang baik antara manusia dengan yang gaib. Tradisi ini telah lama ada bahkan sampai sekarang masih tetap dilakukan. Tradisi Ngijing merupakan suatu jenis kebudayaan lokal tradisional orang Jawa. Dengan demikian tradisi Ngijing dapat diklasifikasikan sebagai kebudayaan Jawa.
Ngijing berasal dari kata kijing (nisan), sedangkan ngijing berarti pemasangan kijing (nisan). Tradisi Ngijing pada upacara Selametan Nyewu merupakan salah satu bentuk upacara tradisi yang diwariskan  leluhur. Upacara itu dilaksanakan di pemakaman setempat atau yang lebih dikenal dengan nama pasareyan.

BJ

Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger